Generalforsamling 2023

Referat:

Referat generalforsamling 16. marts 2023

1.  Velkomst
     Formanden bød velkommen.

2.  Valg af dirigent
     Mathias Jensen blev valgt.
     Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

3.  Formandens beretning
     Formandens beretning godkendt. Formanden gav udtryk for at han gerne vil træde tilbage
     som formand, men gerne vil fortsætte som menigt medlem. Bestyrelsen konstituerer sig på
     næste bestyrelsesmøde.

4.  Kassererens fremlæggelse af årsregnskab
     Årets resultat viser et underskud på 29.239,08 kr. Skyldes til dels at en del udgifter i 2021
     var skubbet til 2022, da bankskifte blokerede for betalinger de sidste 5-6 måneder i 2021.
     Det reviderede regnskab blev godkendt, uden anmærkninger.
•    Det blev foreslået at man søger Hørup genbrugsforening om midler til anskaffelse af en
     moderne projektor der kan klare HDMI opløsning
•   Det blev ligeledes foreslået at anskaffe en Eco-tank printer, for at reducere udgifter til
     blæk og toner. Børge Nielsen kan være behjælpelig med at vælge den rigtige model.

5.  Fastlæggelse af kontingent
     Kontingentet blev fastsat til 30 kr. Det vil sige uændret ift. sidste år.

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer jvf. §4
     Doris Mathiesen blev genvalgt.
     Torben Vestergaard blev genvalgt.
     Karin Brodersen blev genvalgt.

7.  Valg af 2 suppleanter samt revisor og revisorsuppleant
     Jørgen Valentin blev genvalg som bestyrelsessuppleant.
     Helge Mathiesen blev genvalgt som bestyrelsessuppleant.
     Margit Schmidt blev genvalgt som revisor. Børge Nielsen blev genvalgt som
     revisorsuppleant.

8.  Indkomne forslag
      – Ingen forslag modtaget.